Yamauchi eri

Persona & Versatility

水彩

柔らかなこと。染み込みとどまること。